Cestovni promet dijeli se na putnički i teretni. Putnički promet definira se kao promet putnika, a teretni kao promet roba.

U Hrvatskoj prve ceste su izgrađene još u doba starih Rimljana, a one nestaju dolaskom Slavena na naša područja. Ponovno se počinju spominjati tek u 12. stoljeću kada se javljaju prvi srednjevjekovni putovi.

Modernije ceste se u našim krajevima grade u 18. i 19. stoljeću. Pretečom modernih cesta smatra se cesta između Karlovca i Bakra koja je sagrađena 1726. god. pod imenom Karolinška cesta. Sljedeća poznata cesta (Jozefinska cesta) povezivala je Karlovac i Senj, a Lujzijana je bila najljepša europska cesta tog vremena.